Likme Nodokļa bāze
Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

 • ienākumam līdz 20 004 eiro – 20 %;
 • ienākumam no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro – 23 %;
 • ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 eiro – 31 %.
 1. gada apliekamie ienākumi;
 2. ienākumi no saimnieciskās darbības.
Algas nodoklis:

20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;

23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro.

Algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
23%
 1. algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa un grāmatiņā ir veikta atzīme par 23 % likmes piemērošanu.
 2. algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;
 3. cita veida ienākumi, ja izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus, piemēram, ienākumus no uzņēmuma līguma;
20% – gada ienākumu deklarācijā Profesionālā sportista gada kopējais algotā darba ienākums no profesionālā sporta
20% – Ienākumam no kapitāla Kopējais gūtais ienākums (dividendes, procenti, ienākums no dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas, ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas).
 

20% – Autoratlīdzības ienākumiem

 

 

 

 

 

25 % – Autoratlīdzības ieņēmumiem

Autoratlīdzības, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas;

 

 

 

 

 

Autoratlīdzības, kuras no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim izmaksā autoratlīdzības izmaksātājs (kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs

20 % – kapitāla pieaugumam – ienākumam no kapitāla aktīvu pārdošanas:

 • nekustamā īpašuma (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
 • akciju, kapitāla daļu, paju, ieguldījumu personālsabiedrībā un citu finanšu instrumentu;
 • ieguldījumu fondu apliecību un citu pārvedami vērtspapīru;
 • parāda instrumentu (parādzīmju, noguldījumu sertifikātu, komercsabiedrību emitētu īstermiņa parāda instrumentu) un citu naudas instrumentu, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
 • uzņēmuma Komerclikuma izpratnē;
 • intelektuālā īpašuma objektu;
 • ieguldījumu zelta un citu dārgmetālu, darījumu objektu valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;
 • virtuālā valūta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.
No kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā

 

Kapitāla pieaugumu no virtuālās valūtas nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot sākotnējo iegādes vērtību.

15 %

Ienākumam no kapitāla pieauguma darījumos ar kapitāla aktīviem, kuri ir uzsākti, bet nav pabeigti līdz 2017. gada 31. decembrim un par kuriem ir iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

10 %

 • saimnieciskās darbības ieņēmumiem, ja ir izmantotas  tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, par ko ir paziņots VID;
 • kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas ienākumam;
 • ienākumiem no metāllūžņu atsavināšanas.
 1. gūtais ienākums no kura atskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis;
 2. gūtais ienākums, no kura atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus