Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās” notiks no 2024. gada 3. jūnija līdz 2024. gada 3. jūlijam.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Attiecināmās izmaksas:
– Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu iegāde pēc kataloga (jaunai tehnikai)
– Lietota tehnika – ne vecāka par desmit gadiem.
– Zemes un ēku iegādes izmaksas projekta īstenošanai līdz 10 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
– Investīcijas, kas ir saistītas ar tūristu apmeklējumiem un saimniecībā saražotās produkcijas piedāvāšanu tiem, nepārsniedz 40 procentus no projekta attiecināmajiem izdevumiem.
Atbalsta intensitāte:
50 % lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei,
85 % pārējiem ieguldījumiem.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi: – gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas – ne vairāk kā 15 000 euro, ņemot vērā saistītās personas (tostarp vienu vienotu uzņēmumu),
– saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā,
– kopējā īpašumā esošās un nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 100 hektāru,
– projekts ir saistīts ar Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu.
Sīkāka info: Agnese tel. 28633520, Ieva tel. 29322257