Likumā ar terminu “reprezentatīvs vieglais automobilis” saprot vieglo automobili, ja izpildās šādi nosacījumi:

1)      tā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas;

2)      tā vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50000 EUR (35100 LVL)- no 2014. gada 1. janvāra (25 424 LVL līdz 2013. gada 31. decembrim);

3)      tas nav operatīvais transportlīdzeklis vai speciālais vieglais automobilis;

4)      tas nav vieglais automobilis, kas speciāli aprīkots, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošos invalīdus;

5)     tas nav jauns vieglais automobilis, kas tiek izmantots kā pilnvarotā automobiļu tirgotāja demonstrācijas automobilis.

Vēsturiski – līdz 31.12.2013. – Izdevumi, kuri saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu, nomas maksājumi nav norakstāmi nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, un par šāda veida izdevumu summām palielina apliekamo ienākumu. Reprezentatīvam vieglajam automobilim netiek aprēķināts nolietojums nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, kā arī ienākumu vai zaudējumus, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa atsavināšanu, neņem vērā, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu. Ja automobiļa atlikusī vērtība pamatlīdzekļa uzlabošanas, atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbu rezultātā ir palielināta un pārsniedz 25 424 latus (bez pievienotās vērtības nodokļa), tad minētajam pamatlīdzeklim taksācijas periodā, kurā tā uzskaites vērtība pārsniedz minēto summu, un turpmākajos taksācijas periodos piemēro attiecīgās likuma normas, kas attiecināmas uz reprezentatīvu vieglo automobili.

Ar 2014. gadu – par reprezentatīviem viegliem auto nav uzskatāmi vieglie automobiļi, kuri ar 2007. gadu tika atzīti par reprezentatīviem vieglajiem, kuru iegādes vērtība nepārsniedza 50 000 euro.

! Ja reprezentatīvais vieglais automobilis atbilst UVTN likuma 10.pantā noteiktajam transportlīdzeklim, tad par to ir jāmaksā UVTN minētajā likumā noteiktajā kārtībā, izņemot, ja reprezentatīvais vieglais automobilis ir atbrīvots no nodokļa nomaksas atbilstoši šī likuma 14.pantam. UVTN likumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais UVTN par reprezentatīvu vieglo automobili ir attiecināms uz saimnieciskās darbības izmaksām un par UVTN summu nav jāpalielina ar UIN apliekamais ienākums, jo minētais nodoklis UIN aprēķināšanas vajadzībām nav uzskatāms par ekspluatācijas izdevumiem.