Algas nodokļu grāmatiņa

Kas ir algas nodokļa grāmatiņa

Algas nodokļa grāmatiņa ir elektroniska informācijas krātuve par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un tā atvieglojumu piemērošanu.

Šāda informācijas krātuve ir katram Latvijas iedzīvotājam.

Algas nodokļu grāmatiņas dati ir pieejami VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Kā uzsākt darbu ar EDS

Kāpēc vajadzīga algas nodokļa grāmatiņa:

 • lai iedzīvotāji paši varētu izvēlēties, kādus nodokļa atvieglojumus izmantot
 • lai iedzīvotāji paši varētu izvēlēties,  kādu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi darba devējam jāmaksā no cilvēka algas
 • lai vecāki varētu informēt darba devēju, kurš no vecākiem algai piemēros atvieglojumu par bērniem
 • lai VID darba devēju informētu par prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru un apgādājamo personu skaitu, kā arī par izmaiņām
 • lai VID varētu informēt pensiju izmaksātāju (VSAA) par  pensijai piemērojamajiem atvieglojumiem

https://www.youtube.com/watch?v=E4Q_HK9X28k&t=5s


Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

Likme Nodokļa bāze
Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

 • ienākumam līdz 20 004 eiro – 20 %;
 • ienākumam no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro – 23 %;
 • ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 eiro – 31 %.
 1. gada apliekamie ienākumi;
 2. ienākumi no saimnieciskās darbības.
Algas nodoklis:

20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;

23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro.

Algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.
23%
 1. algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa un grāmatiņā ir veikta atzīme par 23 % likmes piemērošanu.
 2. algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;
 3. cita veida ienākumi, ja izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus, piemēram, ienākumus no uzņēmuma līguma;
20% - gada ienākumu deklarācijā Profesionālā sportista gada kopējais algotā darba ienākums no profesionālā sporta
20% – Ienākumam no kapitāla Kopējais gūtais ienākums (dividendes, procenti, ienākums no dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas, ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas).
 

20% – Autoratlīdzības ienākumiem

 

 

 

 

 

25 % - Autoratlīdzības ieņēmumiem

Autoratlīdzības, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas;

 

 

 

 

 

Autoratlīdzības, kuras no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim izmaksā autoratlīdzības izmaksātājs (kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs

20 % – kapitāla pieaugumam – ienākumam no kapitāla aktīvu pārdošanas:

 • nekustamā īpašuma (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
 • akciju, kapitāla daļu, paju, ieguldījumu personālsabiedrībā un citu finanšu instrumentu;
 • ieguldījumu fondu apliecību un citu pārvedami vērtspapīru;
 • parāda instrumentu (parādzīmju, noguldījumu sertifikātu, komercsabiedrību emitētu īstermiņa parāda instrumentu) un citu naudas instrumentu, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
 • uzņēmuma Komerclikuma izpratnē;
 • intelektuālā īpašuma objektu;
 • ieguldījumu zelta un citu dārgmetālu, darījumu objektu valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā;
 • virtuālā valūta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.
No kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā

 

Kapitāla pieaugumu no virtuālās valūtas nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot sākotnējo iegādes vērtību.

15 %

Ienākumam no kapitāla pieauguma darījumos ar kapitāla aktīviem, kuri ir uzsākti, bet nav pabeigti līdz 2017. gada 31. decembrim un par kuriem ir iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

10 %

 • saimnieciskās darbības ieņēmumiem, ja ir izmantotas  tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, par ko ir paziņots VID;
 • kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas ienākumam;
 • ienākumiem no metāllūžņu atsavināšanas.
 1. gūtais ienākums no kura atskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis;
 2. gūtais ienākums, no kura atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus

Minimālā darba alga un stundas tarifa likme

No 2024. gada 1. janvāra valstī noteiktā mēneša minimālā darba alga ir 700 eiro, kas ir par 80 eiro lielāka nekā 2023. gada minimālā alga. Vienlaikus mainīsies arī minimālās stundas tarifa likmes. Tās tiek aprēķinātas Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Labklājības ministrija arī 2024. gada mēnešiem ir sagatavojusi četru veidu stundas tarifa likmju aprēķinus normālā darba laika ietvaros.

Minimālās mēneša darba algas apmērs tiek noteikts normālā darba laika ietvaros. Atbilstoši Darba likumā paredzētajam Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” grozījumos ir noteikts, ka 2024. gadā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 700 eiro.

Minimālo stundas tarifa likmi aprēķina, izmantojot noteikumu formulu:

TLmin = MDA/h, kur

 • TLmin – minimālā stundas tarifa likme eiro;
 • MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
 • h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (piecu darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā vai piecu darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai sešu darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai sešu darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

LM, atsaucoties uz Darba likuma (DL) normām, aprēķinājusi minimālās stundas tarifa likmes 2024. gada mēnešiem:

 • darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta pirmo daļu un 133. panta pirmo daļu);
 • darbiniekiem, kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta pirmo daļu, 133. panta otro un trešo daļu);
 • pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta trešo daļu, 132. panta trešo daļu un 133. panta otro un trešo daļu);
 • pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta trešo daļu, 132. panta trešo daļu un 133. panta otro un trešo daļu).

Stundas tarifa likmes atšķiras darbiniekiem ar dažādu darba nedēļas ilgumu; tāpat likme ik mēnesi var mainīties, jo to ietekmē apmaksājamo darba stundu skaits konkrētajā mēnesī. Tas ir redzams likmju aprēķina tabulās 2024. gada mēnešos.


Neapliekamais minimums, atvieglojums par apgādājamo

Kas var saņemt šo nodokļu atvieglojumu

Jebkurš cilvēks (fiziska persona), kas strādā un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Atvieglojumu nevar saņemt, ja apgādājamais saņem pensiju (izņēmums ir apgādnieka zaudējuma pensija).
Atvieglojumu var saņemt arī tie Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidenti, kas Latvijā gūst vairāk nekā 75 % no saviem kopējiem ienākumiem.

Cik liels ir nodokļu atvieglojums par apgādājamo

Par katru apgādājamo - gadā 3000 eiro vai mēnesī 250 eiro.

Tas nozīmē, ka no šādas cilvēka ienākumu daļas netiek aprēķināti nodokļi.

Kas var būt apgādājamais

Savā apgādībā cilvēks var ņemt šādus tuviniekus:

 • nepilngadīgu bērnu (tai skaitā par audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē) ievietotu bērnu, kā arī pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu)
 • bērnu līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kamēr viņš turpina iegūt  vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību
 • mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kamēr viņš turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību
 • nepilngadīgu brāli un/vai māsu, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku (ja brālis, māsa turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, tad līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot))
 • apgādībā esošas personas nepilngadīgu bērnu
 • nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu
 • cilvēka aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu
 • laulāto, vecākus, vecvecākus un pilngadīgus bērnus, ja šiem radiniekiem ir invaliditāte un ja viņi paši nestrādā
 • nestrādājošu laulāto, ja:
  • laulātais rūpējas par nepilngadīgu bērnu ar invaliditāti
  • laulātais rūpējas par bērnu vecumā līdz 3 gadiem
  • laulātais rūpējas par 3 vai vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem (līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību)
  • laulātais rūpējas par 5 bērniem līdz 18 gadu vecumam (līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību)

Kas jādara, lai uzsāktu vai pārtrauktu apgādību

Lai uzsāktu vai pārtrauktu apgādību, cilvēkam ir jānorāda apgādības perioda sākuma vai beigu datums Elektroniskās deklarēšana sistēmā (EDS) elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Informācija par apgādībā esošām personām apskatāma elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas sadaļā «Apgādības».


Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās"

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās" notiks no 2024. gada 3. jūnija līdz 2024. gada 3. jūlijam.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Attiecināmās izmaksas:
- Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu iegāde pēc kataloga (jaunai tehnikai)
- Lietota tehnika - ne vecāka par desmit gadiem.
- Zemes un ēku iegādes izmaksas projekta īstenošanai līdz 10 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
- Investīcijas, kas ir saistītas ar tūristu apmeklējumiem un saimniecībā saražotās produkcijas piedāvāšanu tiem, nepārsniedz 40 procentus no projekta attiecināmajiem izdevumiem.
Atbalsta intensitāte:
50 % lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei,
85 % pārējiem ieguldījumiem.
Atbalsta saņemšanas nosacījumi: - gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas – ne vairāk kā 15 000 euro, ņemot vērā saistītās personas (tostarp vienu vienotu uzņēmumu),
- saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā,
- kopējā īpašumā esošās un nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 100 hektāru,
- projekts ir saistīts ar Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu.
Sīkāka info: Agnese tel. 28633520, Ieva tel. 29322257

Kas ir saimnieciskā darbība?

Atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 1.1, 1.2 un 1.3 daļai par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieka un zvejnieka saimniecības) darbību.

Vienlaikus atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta ceturtajai daļai saimnieciskā darbība ir preču ražošana, darbu izpilde, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un cita veida darbība par atlīdzību, izņemot maksas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām, zemes izmantošanu lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas (mājas daļas) izīrēšanu dzīvošanai vai fiziskās personas, vai reliģiskās organizācijas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas telpu grupas, kuras funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāža, autostāvvieta, pagrabs, noliktava un saimniecības telpa), iznomāšanu fiziskajai personai, kura to neizmanto saimnieciskajā darbībā.

Profesionālā darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām attiecībām, arī zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera, zvērināta tiesu izpildītāja, grāmatveža vai arhitekta darbība.

Saimnieciskās darbības veicēji var būt tiesībspējīgas personas – fiziskas un juridiskas personas – saskaņā ar Civillikuma regulējumu.

Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos);

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14229 EUR un vairāk euro taksācijas gadā, izņēmot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšanas;

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.


Apliekamais ienākums valdes locekļiem

No 2014. gada 1. janvāra par valdes locekli, kurš bez atlīdzības veic pienākumus kapitālsabiedrībā, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Sīkāk

No 2015. gada 1. janvāra nedaudz mainīta valdes locekļa domājamā ienākuma (MIn. mēn. alga - 360 EUR) aplikšana ar sociālo nodokli. Vairs nav 4 nosacījumi (kā bija 2014.g.), bet tikai divi un par tekošo gadu.

1) nav bijis neviena darbinieka val valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz 360 EUR apmērā;

2) attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par 1800 EUR.

Uzskata, ka tajā mēnesī, kad izpildīti abi minētie kritēriji, kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli un VSAOI apliekamu ienākumu minimālās mēneša algas apmērā.

Minētie nosacījumi nav piemērojami:

* ja kāds no kapitālsabiedrības valdes locekļiem kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par 1800 EUR un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma Par uzņēmuma ienākumi nodokli izpratnē;

Kalendārā gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.


Reprezentatīvs vieglais automobilis

Likumā ar terminu “reprezentatīvs vieglais automobilis” saprot vieglo automobili, ja izpildās šādi nosacījumi:

1)      tā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas;

2)      tā vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz 50000 EUR (35100 LVL)- no 2014. gada 1. janvāra (25 424 LVL līdz 2013. gada 31. decembrim);

3)      tas nav operatīvais transportlīdzeklis vai speciālais vieglais automobilis;

4)      tas nav vieglais automobilis, kas speciāli aprīkots, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošos invalīdus;

5)     tas nav jauns vieglais automobilis, kas tiek izmantots kā pilnvarotā automobiļu tirgotāja demonstrācijas automobilis.

Vēsturiski - līdz 31.12.2013. - Izdevumi, kuri saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu, nomas maksājumi nav norakstāmi nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, un par šāda veida izdevumu summām palielina apliekamo ienākumu. Reprezentatīvam vieglajam automobilim netiek aprēķināts nolietojums nodokļa aprēķināšanas vajadzībām, kā arī ienākumu vai zaudējumus, kas saistīti ar reprezentatīva vieglā automobiļa atsavināšanu, neņem vērā, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu. Ja automobiļa atlikusī vērtība pamatlīdzekļa uzlabošanas, atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbu rezultātā ir palielināta un pārsniedz 25 424 latus (bez pievienotās vērtības nodokļa), tad minētajam pamatlīdzeklim taksācijas periodā, kurā tā uzskaites vērtība pārsniedz minēto summu, un turpmākajos taksācijas periodos piemēro attiecīgās likuma normas, kas attiecināmas uz reprezentatīvu vieglo automobili.

Ar 2014. gadu - par reprezentatīviem viegliem auto nav uzskatāmi vieglie automobiļi, kuri ar 2007. gadu tika atzīti par reprezentatīviem vieglajiem, kuru iegādes vērtība nepārsniedza 50 000 euro.

! Ja reprezentatīvais vieglais automobilis atbilst UVTN likuma 10.pantā noteiktajam transportlīdzeklim, tad par to ir jāmaksā UVTN minētajā likumā noteiktajā kārtībā, izņemot, ja reprezentatīvais vieglais automobilis ir atbrīvots no nodokļa nomaksas atbilstoši šī likuma 14.pantam. UVTN likumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais UVTN par reprezentatīvu vieglo automobili ir attiecināms uz saimnieciskās darbības izmaksām un par UVTN summu nav jāpalielina ar UIN apliekamais ienākums, jo minētais nodoklis UIN aprēķināšanas vajadzībām nav uzskatāms par ekspluatācijas izdevumiem.

 


Izmaiņas nodokļu jomā, sākot ar 2024.gadu

Sākoties ar 2024.gada 1.janvāri stāsies spēkā šādas izmaiņas nodokļu Jomā

Grāmatvedības un revīzijas joma

2023. gada 14. septembrī Saeima ir pieņēmusi Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likumu (turpmāk- likums), kas paredz sākot ar pārskata gadu, kurš sākas 2024.gada 22.jūnijā vai vēlāksagatavot pārskatu par ienākuma nodokļiem - atklājot ienākuma nodokļa informāciju par starptautiskiem uzņēmumiem un to grupām, kuri veic saimniecisko darbību ES un kuru gada ieņēmumi (vai attiecīgi konsolidētie ieņēmumi) pārsniedz 750 000 000 euro secīgi divus pārskata gadus pēc kārtas, neatkarīgi no tā, vai to galvenā mītne atrodas ES vai ārpus tās. Likumā noteiktās prasības attiecas uz tādu koncerna (grupas) galvenās mātes sabiedrību, komercsabiedrību, kas ir starptautiskas koncerna (grupas) meitas sabiedrība, atsevišķu komercsabiedrību, Eiropas Savienības dalībvalsts (kas nav Latvijas Republika) vai trešās valsts komercsabiedrības filiāli, ja apgrozījuma kritērijs, saskaņā ar finanšu pārskata datiem ieņēmumu kopsumma divus pārskata gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) sabiedrības bilances datumā pārsniedz 750 000 000 euro.

Tāpat likums paredz, ka pārskata par ienākuma nodokļiem informāciju sniedz elektroniski mašīnlasāmā formātā, izmantojot ar Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem īstenošanas aktiem apstiprināto kopējo veidni un ar tiem noteikto elektronisko pārskata sniegšanas formātu.

Saskaņā ar Likumu komercsabiedrībām, kas atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem par pārskata gadu, kurš sākas 2024. gada 22. jūnijā vai vēlāk, būs pienākums sniegt zvērinātam revidentam visu nepieciešamo informāciju, lai zvērināts revidents varētu pārbaudīt, vai par pārskata gadu, kas bija pirms attiecīgā pārskata gada, par kuru sagatavots revidējamais gada pārskats vai revidējamais konsolidētais gada pārskats (ja ir pienākums tādu sagatavot), šajā likumā minētajai komercsabiedrībai bija pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par ienākuma nodokļiem un, ja bija, vai šis pārskats tika iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam un publiskots komercsabiedrības tīmekļvietnē.

Zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atbildīgajam zvērinātam revidentam, kurš veic minēto pārbaudi, atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma nosacījumiem (grozījumi pieņemti 2023.gada 14.septembrī un spēkā no 2023.gada 11.oktobra) būs pienākums iekļaut savā revidenta ziņojumā informāciju par veikto pārbaudi, norādot, vai likumā minētā komercsabiedrība ir izpildījusi tai likumā noteikto pienākumu - iesniegt  Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par ienākuma nodokļiem un, ja bija, vai šis pārskats tika iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam un publiskots komercsabiedrības tīmekļvietnē. Šī prasība ir attiecināma uz revidenta ziņojumu, kuru zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atbildīgais zvērināts revidents sagatavo par tādu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, kurš sagatavots par pārskata gadu, kas sākas 2024. gada 22. jūnijā vai vēlāk.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

 • kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem pienākumu taksācijas gadā (neatkarīgi no peļņas sadales) veikt nodokļa piemaksu 20% apmērā, ko aprēķina, izmantojot pirmstaksācijas gada finanšu datus un ņemot vērā taksācijas gadā sadalīto peļņu un par to samaksātā nodokļa apmēru, vienlaikus paredzot, ka samaksātā nodokļa piemaksa turpmāk tiek ņemta vērā aprēķinot maksājamo nodokli par peļņas sadali dividendēs;
 • nepārtraukti ilgstoši (ne mazāk kā 60 mēneši) lietotu reprezentatīvo automobiļu ekspluatācijas izdevumu (t.sk. degvielas izdevumu) attiecināšanu uz saimnieciskās darbības izdevumiem, vienlaikus paredzot, ka sākotnējā reprezentatīvo automobiļu lietošanas periodā tiek saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums un šie izdevumi ir uzskatāmi par tādiem, kas nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību.
 • no atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu vai izīrēšanu vai iznomāšanu neieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli, ja to gūst ārvalstu privātais pensiju fonds, kas reģistrēts un tiek uzraudzīts saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vai valsts, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, normatīvajiem aktiem.

Pievienotās Vērtības Nodoklis (PVN)

 • Ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likumā ietvertos nosacījumus, ar PVN neapliek arī biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu.
 • Mazinot inflācijas radītās sekas tieši attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem, iekšzemes PVN maksātājiem tiek paaugstināts no 40 000 euro līdz 50 000 euro slieksnis reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, proti, iekšzemes PVN maksātājiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja veikto ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 euro.
 • Tiek pārskatīts zaudētā parāda vērtības slieksnis un nosacījumi reģistrētiem PVN maksātājiem attiecībā uz priekšnodokļa korekciju zaudētiem parādiem:
  • zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam bez PVN ir 1000 euro;
  • preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir pārtraukta vismaz pirms trīs mēnešiem;
  • preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir tiesības PVN summu par zaudēto parādu norādīt, iesniedzot kārtējo PVN deklarāciju.
 • Pamatojoties uz grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, tiek mainīta priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība attiecībā uz reprezentatīvās automašīnas uzturēšanas izdevumiem, precizējot ierobežojumu attiecībā uz gadījumiem, kad reprezentatīvā automašīna ir reģistrēta personas īpašumā vai turējumā vismaz 60 mēnešus.
 • Pievienotās vērtības nodokļa likumā tiek noteikti pienākumi maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (t.i. kredītiestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm, dalībvalstī licencētām iestādēm, kas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 31. pantā noteiktajā kārtībā uzsākušas darbību Latvijā,  krājaizdevu sabiedrībām), veikt uzskaiti, glabāt un sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par maksājumu saņēmējiem un pārrobežu maksājumiem. Ar šo regulējumu tiek pārņemtas prasības, kas noteiktas Padomes 2020. gada 18. februāra Direktīvā (ES) 2020/284 ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, un tā mērķis ir novērst izvairīšanos no PVN nomaksas pārrobežu darījumos. Minētās informācijas apmaiņa ar citām dalībvalstīm ļaus analizēt datus par pārrobežu darījumiem, atklāt un kontrolēt krāpnieciskus uzņēmumus un apkarot pārrobežu krāpšanu PVN jomā e-komercijā, tādējādi mazinot PVN zaudējumus dalībvalstīs un nodrošinot vienlīdzīgu konkurenci.
 • No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim PVN samazināto likmi 12% apmērā piemēro tādu pārtikas produktu piegādēm, kuri ir Pievienotās vērtības nodokļa likuma pielikumā minētie svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti).

Akcīzes nodoklis

Saskaņā ar likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto 2024.gada 1.martā tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, bezalkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un marķētiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās, kā arī dabasgāzei, ko izmanto par degvielu:

 • spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem no 1724 euro uz 1862 euro par 100 litriem absolūtā spirta. Stiprā alkoholiskā dzēriena (degvīns, brendijs u.tml. ar spirta saturu 40 tilp.%) cena par litru varētu pieaugt par 0,67 euro. Savukārt alkoholisko kokteiļu ar spirta saturu 5,2 tilp.% cena par litru varētu pieaugt par 0,09 euro;
 • alum no 8,2 euro uz 9 euro par katru absolūtā spirta tilpumprocentu uz 100 litriem alus. Alus ar spirta saturu 5,2 tilp.% cena par litru varētu pieaugt par 0,05 euro;
 • raudzētajiem dzērieniem (ar spirta saturu līdz 6 tilp.% (ieskaitot)) no 64 euro uz 70 euro par 100 litriem. Sidra ar spirta saturu līdz 6 tilp.% (ieskaitot) cena par litru varētu pieaugt par 0,07 euro;
 • vīnam un raudzētajiem dzērieniem (ar spirta saturu virs 6 tilp.%) no 111 euro uz 122 euro par 100 litriem. Vīna vai raudzētā dzēriena ar spirta saturu virs 6 tilp.%, cena par litru varētu pieaugt par 0,13 euro;
 • starpproduktiem (ar spirta saturu līdz 15 tilp.% (ieskaitot)) no 111 euro uz 122 euro par 100 litriem. Starpproduktu (vermuti) ar spirta saturu līdz 15 tilp.% (ieskaitot) cena par litru varētu pieaugt par 0,13 euro;
 • starpproduktiem (ar spirta saturu no 15 tilp.% līdz 22 tilp.%) no 185 euro uz 203 euro par 100 litriem. Starpproduktu (vermuti, stiprinātie vīni) (ar spirta saturu no 15 tilp.% līdz 22 tilp.%) cena par litru varētu pieaugt par 0,22 euro;
 • Bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu no 8 gramiem uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieniem no 14 euro uz 17,5 euro par 100 litriem. Minētā dzēriena cena par litru varētu pieaugt par 0,04 euro;
 • cigaretēm minimālais akcīzes nodokļa līmenis no 135,9 euro uz 156,3 euro par 1000 cigaretēm, specifiskais nodoklis pieaug no 104 euro uz 119,6 euro par 1000 cigaretēm un procentuālā nodokļa likme no maksimālās mazumtirdzniecības cenas (ad valorem) saglabāsies 15% apmērā. Par cigarešu paciņu (20 gab.) cena  varētu pieaugt par 0,49 euro;
 • cigāriem un cigarillām no 126,7 euro uz 164,7 euro par 1000 gab. Par cigāriem/cigarillām (10 gab.) cena varētu pieaugt 0,46 euro;
 • smēķējamai tabakai un tabakas lapām no 91,9 euro uz 105,7 euro par 1000 gramiem. Par 40 g smēķējamās tabakas cena varētu pieaugt par 0,67 euro;
 • karsējamai tabakai no 218 euro uz 251 euro par 1000 gramiem. Par karsējamās tabakas paciņu (20 gab./5,3 grami) cena varētu pieaugt par 0,21 euro;
 • e-šķidrumam no 0,2 euro uz 0,24 euro par 1 ml šķidruma. Par e-šķidruma iepakojuma vienību 2 ml (SALT) cena varētu pieaugt par 0,1 euro, savukārt  par iepakojuma vienību 10 ml cena varētu pieaugt par 0,48 euro;
 • tabakas aizstājējproduktiem no 120 euro uz 138 euro par 1000 gramiem. Par nikotīna spilventiņiem iepakojuma vienību 14 g cena varētu pieaugt par 0,3 euro;
 • marķētiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās, no 60 euro uz 148 euro par 1000 litriem, vienlaikus paplašinot atvieglojuma saņēmēja loku speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās saskaņā ar grozījumiem likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās". Par litru marķētās degvielas, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās, cena varētu pieaugt par 0,11 euro;
 • dabasgāzei, kuru izmanto par degvielu, ja dabasgāzes tirgotājs ir sasniedzis de minimis valsts atbalsta slieksni, no 1,91 euro uz 9,64 euro par MWh. Par 1 kg dabasgāzes cena varētu pieaugt 0,14 euro.

 

Jauna nodokļu maksātāju reitinga sistēma

Ar 2024.gada 1.janvāri būs pieejams Jaunais reitinga risinājums, kas paredzēs nodokļu maksātāju novērtēšanu (grupēšanu) pēc jauniem Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) noteiktiem kritērijiem, lai nodrošinātu publiski pieejamu VID nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, parādot nodokļu maksātājam viņa nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju novērtējumu no VID skatu punkta, atsakoties no Padziļinātās sadarbības programmas darbības.

Jaunais reitinga risinājums ietvers gan Reitinga sistēmas, gan segmentācijas principus, un nodrošinās, ka publiski pieejamais nodokļu maksātāja reitings norādīs uz nodokļu maksātāja piederību kādai no VID noteikto segmentu grupām. Tādējādi visi nodokļu maksātāji tiks novērtēti pēc vienotiem VID riska analīzes sistēmas principiem un kritērijiem, nodrošinot objektīvu nodokļu maksātāja novērtējumu atbilstoši tā nodokļu saistību izpildes un saimniecisko darbību raksturojošiem rādītājiem.

VID noteiktajam un publiskotajam nodokļu maksātāju reitingam būs informatīvs raksturs, un tas nebūs ne administratīvs akts, ne faktiskā rīcība, kas būtu apstrīdama un pārsūdzama Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Līdz ar to nodokļu maksātāji nebūs ierobežoti darījumus slēgt, piemēram, ar nodokļu maksātājiem, kuru novērtējums liecinās, ka, VID ieskatā, tie ir “Zemas ilgtspējas” vai “Ierobežojamie”, izņemot, ja to neaizliedz normatīvais regulējums (piemēram, ja nodokļu maksātājam VID ir pieņēmis lēmumu par saimnieciskās darbības apturēšanu). Tomēr, ņemot vērā, ka komercdarbība ir pakļauta dažādiem riskiem, tad publiski pieejamā informācija par VID noteikto nodokļu maksātāju kopējo novērtējumu paplašinās nodokļu maksātājiem pieejamos rīkus potenciālo darījumu risku novērtēšanai. Sagaidāms, ka VID noteiktais nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums būs svarīgs sabiedrībai, tai skaitā arī nodokļu maksātāju darījumu partneriem, jo nodrošinās informācijas pieejamību par konkrēto nodokļu maksātāju nodokļu saistību izpildes līmeni un radīs pozitīvu efektu uz brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi, ilgtermiņā palielinot valsts budžeta nodokļu ieņēmumus.

Jaunais reitinga risinājums nodrošinās, ka nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums tiks atspoguļots trīs līmeņos. Pirmais līmenis – VID tīmekļvietnē publiskotais VID noteiktais nodokļu maksātāja reitinga kopējais novērtējums, kas apzīmēts ar latīņu alfabēta burtiem – A, B, C utt. Lai nodrošinātu, ka sabiedrībai būtu skaidrs, ko katrs no latīņu alfabēta burtiem apzīmē, VID tīmekļvietnē būs pieejama informācija par principiem, kas izmantoti, lai noteiktu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu. Otrais līmenis – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) nodokļu maksātājam pieejamā informācija par individuālajiem raksturojošiem rādītājiem, kas izmantoti, nosakot konkrētā nodokļu maksātāja reitinga kopējo novērtējumu. Trešais līmenis – VID EDS nodokļu maksātājam detalizēti pieejamā informācija par kritērijiem, pēc kuriem ir noteikti konkrētie individuālie nodokļu saistību izpildes raksturojošie rādītāji. Daļai no šiem rādītāju kritērijiem būs pieejami paskaidrojoši pārskati, kuri parādīs konkrētus problemātiskos aspektus vai neatbilstības nodokļu maksātāju datos. Tādējādi nodokļu maksātājam būs radīta iespēja saprast, kurās jomās ir nepieciešams nodokļu saistību izpildes līmeņa uzlabojums, kā rezultātā tas palīdzēs tam sasniegt labāku vērtējumu.

Papildu informācijas iekļaušana vienotajā elektroniskas darba laika uzskaites datubāzē no 2024. gada 1. jūlija

Lai ieviestu efektīvu un pārskatāmu datu uzkrāšanu par norēķiniem apakšuzņēmēju ķēdēs būvdarbu līgumu izpildes ietvaros, būvkomersantam būs pienākums elektroniskajā darba laika uzskaites sistēmā reģistrēt un iesniegt vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju par visiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem (gan ar saviem apakšuzņēmējiem, gan ar būvniecības ierosinātāju), tajos veiktajiem grozījumiem un noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros samaksāto līguma summu vai tās daļu (gan būvniecības ierosinātāja norēķini ar būvdarbu veicējiem, gan galvenā būvdarbu veicēja norēķini ar saviem apakšuzņēmējiem, gan apakšuzņēmēju norēķini ar saviem apakšuzņēmējiem). Informācija par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem norēķiniem kopsakarā ar Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par publiskos būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" regulējumu, kas nosaka pienākumu būvdarbu līgumos visā apakšuzņēmēju ķēdē paredzēt skaidru būvdarbu pieņemšanas procesu, kā arī laicīgu norēķināšanos, veicinās stabilu finanšu plūsmu būvdarbu līgumu izpildē. Savukārt stabila finanšu plūsma būvkomersantiem, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, veicinās to pakāpenisku iziešanu no ēnu ekonomikas.

Izmaiņas iesnieguma iesniegšanas termiņos nodokļu samaksas pagarinājuma piešķiršanai

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktais iesnieguma nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (atbilstoši deklarācijām) iesniegšanas termiņš ir 15 dienas pēc nodokļu samaksas termiņa iestāšanās dienas. Minētais termiņš ir garāks par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta piektajā daļā noteikto piecu darba dienu termiņu, pēc kura pieļaujams uzsākt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Ņemot vērā to, ka VID strādā pie nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesa automatizācijas, tiek plānots, ka tā rezultātā būs iespēja nodrošināt nekavējošu lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanu. Lai neizveidotos situācija, kad maksātājam jau ir uzsākts nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process, un pēc tam tiek saņemts iesniegums par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, kura izskatīšanas rezultātā pieņemts labvēlīgs lēmums, 15 dienu un piecu darba dienu termiņu būtu nepieciešams vienādot, nosakot piecu darba dienu termiņu. Tas optimizētu samaksas termiņa pagarinājumu un nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesus un to automatizāciju, ievērojami mazinātu administratīvo un sistēmas slogu un izmaksas.

Kopīgas uzraudzības ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ieviešana

Lai ieviestu Padomes 2021. gada 22. marta Direktīvas (ES) 2021/514, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, (DAC7) prasības, likums “Par nodokļiem un nodevām” paredzēs kopīgu revīziju (kopīgu uzraudzību) veikšanu – kas ir papildu instruments, kas pieejams Eiropas Savienības dalībvalstīm administratīvās sadarbības ietvaros nodokļu jomā un kas papildina esošo regulējumu, kurā paredzētas citas dalībvalsts ierēdņu iespējas atrasties administratīvajos birojos, piedalīties administratīvajās procedūrās, kā arī veikt vienlaicīgas pārbaudes. Kopīgu uzraudzību Valsts ieņēmumu dienests kopā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi varēs īstenot gan pirms nodokļu administrācijas pārbaudes uzsākšanas, to uzskatot par daļu no darbībām informācijas iegūšanai, gan paralēli jau uzsāktām pārbaudes darbībām. Tiek plānots, ka parasti šī kopīgā uzraudzība būs daļa no darbībām informācijas iegūšanai.

Kopīgās uzraudzības beigās Valsts ieņēmumu dienests kopā ar citas dalībvalsts kompetento iestādi sagatavos noslēguma ziņojumu, kurā fiksēs visus faktus un apstākļus, kas tiks konstatēti kopīgās nodokļu administrēšanas darbību īstenošanas rezultātā. Noslēguma ziņojums nebūs administratīvais akts, kas būtu apstrīdams un/vai pārsūdzams. Taču noslēguma ziņojumā iekļautos kopīgās uzraudzības rezultātus, par kuriem panākta vienošanās, Valsts ieņēmumu dienests ņems vērā turpmākajos nodokļu administrēšanas procesos, kuri pēc kopīgās uzraudzības varētu tikt veikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, piemēram, nodokļu administrācijas pārbaudēs, pieņemot attiecīgu lēmumu.

 

Vairāk informācijas